Obraz
  • Obraz
  • Obraz

Regulamin

Głosowania internetowegoPlebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy w kategoriach „Najpopularniejszy Sportowiec Roku”, „Sportowa Impreza Roku” oraz „Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku”.

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania internetowego w „Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
2. Plebiscyt organizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Pod poszczególnymi pojęciami rozumie się:
- zgłoszeni – wszystkie wnioski złożone w Biurze Sportu i Rekreacji dot. zgłoszeń kandydatów do Plebiscytu
- kandydaci – osoby, których wnioski przeszły poprawną weryfikację, biorące udział w głosowaniu internetowym lub głosowaniu Kapituły
- nominowani – osoby wybrane spośród kandydatów, które zdaniem kapituły i internatów mają szanse na uzyskanie tytułu laureata Plebiscytu, otrzymujące zaproszenie na Galę Mistrzów Sportu Warszawy
- laureaci – osoby wybrane z nominowanych, które zostają wyróżnione lub zostają zwycięzcami w Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy.


§ 2
Cel Plebiscytu

1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów w kategoriach:
a. Najpopularniejszy Sportowiec Roku
b. Sportowa Impreza Roku
c. Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku
2. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego.
3. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się podczas Gali Mistrzów Sportu Warszawy 31 stycznia 2020 r.
4. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie www.sportowa.warszawa.pl oraz na stronie www. plebiscyt.um.warszawa.pl po Gali, o której mowa w pkt. 3.


§ 3
Zasady uczestnictwa w głosowaniu internetowym

1. 1. Uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu internetowym są wyłącznie osoby, które spełniają następujące warunki:
a. w terminie od 2 grudnia 2019 r. (od godz. 12:00) do 2 stycznia 2020 r. (do godz. 23.59) oddadzą ważny głos poprzez prawidłowe wypełnienie formularza do głosowania tj. wskażą po jednej nominacji w każdej z kategorii (możliwe jest głosowanie tylko raz na każdą z kategorii),
b. w formularzu do głosowania podadzą swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon i wyrażą zgodę (zaznaczając odpowiednie pole) na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd m.st. Warszawy i podmioty współpracujące na potrzeby Plebiscytu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
c. zaakceptują regulamin.
d. w czasie trwania głosowania zaakceptują i potwierdzą oddany głos klikając link przekazany za pośrednictwem poczty email na wskazany przez siebie w formularzu adres mailowy.
2. Uczestnik może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.


§ 4
Nagrody

1. Wśród Uczestników głosowania, którzy oddadzą ważny głos zostaną rozlosowane nagrody:
– nagroda główna: dwa podwójne zaproszenia na Gali Mistrzów Sportu Warszawy, który odbędzie się 31 stycznia 2020 r. w Arenie Ursynów przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie,
– nagrody dodatkowe.
2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym przez Organizatora w terminie do 5 dni od zakończenia głosowania internetowego telefonicznie lub na adres e-mail, który podano na formularzu głosowania. W przypadku dwukrotnego nieodebrania telefonu przez osobę nagrodzoną lub braku odpowiedzi w ciągu 24 godzin na wysłanego e-maila, nagroda przechodzi na następnego Uczestnika wyłonionego w drodze dalszego losowania.
3. Nagrody należy odebrać osobiście z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, w siedzibie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901 Warszawa. Odbiór nagród wymaga pisemnego potwierdzenia na druku przedstawionym przez Organizatora.
4. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

§ 5
Komisja

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania internetowego czuwa Komitet Organizacyjny Plebiscytu.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. 1. Tytuł „Najpopularniejszy Sportowiec Roku”, „Sportowa Impreza Roku” oraz „Najpopularniejsza Drużyna Roku” otrzymują kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
c. przerwy w funkcjonowaniu ekranu głosowania Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,
d. nie przekazanie nagrody, spowodowane podaniem przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych (telefon, adres e-mail).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
4. Reklamacje Uczestników dotyczące głosowania internetowego będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie www.plebiscyt.um.warszawa.pl.
6. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym Komitet Organizacyjny Plebiscytu ma prawo do anulowania nieprawidłowo oddanych głosów.

© 2020 Urząd m.st. Warszawy. Wszelkie prawa zastrzeżone | Deklaracja dostępności | Polityka prywatności